Giáo trình phương pháp phần tử hữu hạn _ tài liệu cho ngành kỹ thuật

Phương pháp phần tử hữu hạn là phương pháp số để giải các bài toán được mô tả bởi các phương trình vi phân riêng phần cùng với các điều kiện biên cụ thể. Cơ sở của phương pháp phần tử hữu hạn là làm rời rạc hóa các miền liên tục phức tạp của bài toán. Các miền liên tục được …

More

Finite Element Methods for Engineers

This revised text serves as an introduction to finite element methods. Its main emphasis is on the simplest methods suitable for solving two-dimensional continuum mechanics problems, particularly those encountered in stress analysis, fluid mechanics and heat transfer. Complete FORTRAN programs are presented, described and discussed in detail, with a number of practical case studies. Finite …

More