Giáo trình toàn tập Tự động đo lường

KY THUAT 6

Phương pháp biểu diễn biểu thức đại số:

Bất kỳtrong một hàmlogic n biến nào cũng có thểbiểu diễn thành các hàmcó

tổng chuẩn đầy đủvà tích chuẩn đầy đủ.

a) Cách viết dưới dạng tổng chuẩn đầy đủ(chuẩn tắc tuyển):

- Chỉquan tâm đến những tổhợp biến màhàmcó giá trịbằng một.

- Trong một tổhợp (đầy đủbiến) các biến có giá trịbằng 1 thì giữnguyên (xi).

- Hàm tổng chuẩn đầy đủsẽlà tổng chuẩn đầy đủcác tích đó.

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=552 [/like-gate]

Comments

comments

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>