Giáo trình môn Kinh tế xây dựng

kinh te xay dung

Tr-ớc hết cần nhận rõ nội dung của cơ cấu sản xuất – kinh doanh xây dựng

là xuất phát điểm để xác định bộ máy quản lý của nó. Cơ cấu sản xuất – kinh

doanh xây dựng có thể đ-ợc xem xét theo các gốc độ sau :

- Cơ cấu theo nội dung của quá trình công việc sản xuất – kinh doanh, gồm

các hoạt động cung ứng các yếu tố đầu vào cho quá trình, các hoạt động của giai

đoạn sản xuất

- Cơ cấu theo sản phẩm và dịch vụ xây dựng

- Cơ cấu sản xuất theothành phần kinh tế

- Cơ cấu sản xuất theo lãnh thổ

- Cơ cấu sản xuất theo các hình thức liên kết và hợp tác

- Cơ cấu sản xuất theogóc độ hợp tác quốc tế

- Cơ cấu sản xuất theo trình độ kỹ thuật

- Cơ cấu theo hợp đồng kinh tế

- Cơ cấu sản xuất giữa khối l-ợng công tác của các công trình đã hoàn

thành, bàn giao trong năm, với tổng số các công trình kể cả bàn giao và ch-a bàn

giao trong năm

 
Tránh tình trạng download liên tục ( nghẽn băng thông) nên vui lòng load những tài liệu nào bạn thấy cần thiết.
Share ” OK ” để thấy link down, hoặc Like bên dưới.

tailieukythuat
[like-gate]
http://www.data.advance-cad.com?download=493 [/like-gate]

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>