Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty thiết bị và QC truyền hình

Tiền lương vừa là nguồn thu nhập chủ yếu của Công nhân viên chức, nó đảm bảo cho cuộc sống người lao động được ổn định và luôn có xu hướng được nâng cao. Mặt khác tiền lương đối với doanh nghiệp lại là một yếu tố chi phí. Như vậy ta thấy tính hai …

More

Kế toán NVL tại Công ty HUDS

Lời nói đầu 4 Phần I : Cơ sở lý luận về hách toán nguyên, vật liệu trong các doanh nghiệp 6 I. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 6 1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu. 6 2.Phân loại vật liệu 6 3.Tính giá vật …

More